ÖNEMLİ*: Sitede bulunan tüm materyaller ve içerikler demo amaçlı eklenmiştir.

AYDINLATMA METNI

AYDINLATMA METNI

KVKK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Karadeniz Uluslararası Dayanışma ve Toplumlaşma Derneği olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. Derneğimizin hizmetlerinden faydalanan kişiler dahil, derneğimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. KVKK’nda tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde ve yasal mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Derneğimiz tarafından verilen hizmetler ve Derneğimizin dayanışma ve toplumlaşmaya  bağlı olarak; Derneğimizin birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, Derneğimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Derneğimiz ile sözleşme imzaladığınız ve/veya Derneğimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Derneğimiz tarafından verilen hizmetlerden faydalanmak amacıyla dernek telefonlarımızı veya internet sayfamızı kullandığınızda, Derneğimizi  veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Derneğimizin düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kişisel verileriniz KVKK’nın 4.2. maddesinde belirtilen Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyularak işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; Derneğimizin Sözleşme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,  Derneğimiz tarafından verilen hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Derneğimiz tarafından verilen hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Derneğimizin ve Derneğimizle dayanışma ilişkisi içerisinde olan kişilerin ve/veya derneklerin dayanışma ve toplumlaşma temini, Derneğimizin amaçları, hedefleri ve sonuçlarının belirlenmesi ve uygulanması ve Derneğimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

 

İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; Derneğimizin Sözleşme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Derneğimiz tarafından verilen hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Derneğimiz tarafından verilen hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Derneğimizin ve Derneğimizle dayanışma ilişkisi içerisinde olan kişilerin ve/veya Derneklerin hukuki güvenliğinin temini, Derneğimizin amaç, hedef, ve sonuçlarının belirlenmesi ve uygulanması ile Derneğimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla dernek üyelerine ,Dernek  yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, hizmet alınan ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluşlara,  KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Derneğimiz tarafından verilen hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Derneğimizin yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçları ile toplanmaktadır. Bu hukuki nedenle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK’nun 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınız aşağıdaki gibidir;

* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme,

* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

KVKK’nun 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Derneğimize direk elden veya Derneğimizin İhsaniye Mahallesi Uğur Mumcu Sokak No :1/1 adresine posta veya noter yoluyla iletebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Talebiniz KVKK’nın 13/2. maddesi kapsamında, en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, taleplerinizin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, tarafınızdan Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde  dernek  tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.